Bedieninge en Bestuur

Alle lidmate wat geroepe voel om die Here met hulle besondere gawes te dien, is welkom om deel te word van die bediening in Oostersee. Jy hoef nie op die kerkraad te dien om deel te wees van die bediening nie.

Administrasiekommissie 

Funksie: Algemene administrasie van die gemeente, die koördinering en organisering van huisbesoekafsprake. Die weeklikse koördinering en beplanning van gebeure en voorbidding vir die gemeentelede. Die uitbou van die kommunikasiekanale in ons gemeente deur ’n webwerf, e-pos en SMS-stelsel te gebruik. Die kommissie bestaan uit al die gemeente se amptenare. 

Kontak: Die kerkkantoor

Bestuurspan:

Funksie: Verantwoordelik vir die oorhoofse bestuur van die gemeente deur middel van die begroting. Die verantwoordelikhede van hierdie span sluit die volgende in: Die opstel van ‘n jaarlikse begroting en die toesighouding daaroor, asook die finansies van die gemeente; Beplan en bestuur die instandhouding van die kerkgebou, toerusting en kerkgrond volgens begroting. Bestuur kapitale projekte; Verantwoordelik vir die toesig, versorging en diensverhoudinge van die amptenare.

Gawes benodig:

Riaan de Jager -082 384 8883  

Bedieningspan: 

Funksie: Toesig hou oor die Woordverkondiging, die koördinering en beplanning van eredienste. Die Leraar, Orreliste, Jeugwerker, die Leierdiaken, die Koster, asook gemeentelede dien op die kommissie.

Gawes benodig: Gelowiges wat ’n belangstelling of ervaring, hierin het.

Kontak: Stéfan Doveton-Moore 083-455-9229

 

Jeugkommissie 

Funksie: Die uitreik na en bediening van ons Junior-, Senior- en naskoolse Jeug d.m.v. kinderkerk, kampe, groeigeleenthede, jeugdienste, pastorale spreekkamer, die aanbied van kleingroepe en jaarlikse Belydenisgroep.

Gawes benodig: Gelowiges wat ’n passie het vir jongmense, en wat hulself kan verbind tot die bediening van ons jeug deur mentorskap, verhoudingsbou, musiek [en kunste], sosiale media, kampe en gebed.

Gerhard Barnard – 071 222 2920

Getuieniskommissie 

Funksie: Uitreike van die gemeente, asook ondersteuning vir instansies wat uitreike doen. Koördinering van Getuienisdienste en die oorkoepelende organiseerder van gebedsgeleenthede binne die gemeente.

Gawes benodig: ‘n Passie vir die gemeente se roeping as Gestuurdes.

Omgee-aksie 

Isabel Swarts (021) 939 2208/073-919-5757

Diensverhoudingekommissie

Funksie: Keuring en aanstelling van amptenare in die gemeente; opstel van dienskontrakte en werksvoorwaardes; hantering van dissiplinêre- en griewe-aangeleenthede; en versorging van personeel. Die Voorsitter van die Kerkraad, die Leraar, die Finansiëlekommissie Voorsitter asook kundige gemeentelede dien op die kommissie.

Gawes benodig: Gelowiges met kennis en ervaring van personeelbestuur of die reg.

Chris de Jager – 083 378 1386

BEDIENINGE

Die verskillende bedieninge van Oosterseegemeente streef daarna om konkrete gestalte te gee aan die doel waarvoor God ons in die lewe geroep het. Elkeen van hulle is enersyds ’n gelowige reaksie op dit wat God deur sy Gees in ons bewerkstellig het en andersyds die voortsetting van Jesus se sending op aarde. Die vraag is daarom nie of ons net nog bedieninge moet byvoeg nie, maar of ons deur ons bedieninge doelgerig tot eer van God leef.

GASVRYHEIDSBEDIENING 

Gasvryheid het twee bane, naamlik, die groeters en almal wat deelneem aan die verwelkoming van erediensgangers en die groep wat verantwoordelikheid neem vir die bediening van tee en koffie en die maak van verversings. Kontak gerus die kantoor indien jy graag wil diens lewer.

GEBED 

Enige van die Leraars of die Kerkkantoor, of Melda Goets – (021) 939 9844/071-144-5104

SENIORGROEP

By hierdie groep kuier ons senior lidmate heerlik saam, tweekeer per maand, gaan op uitstappies, skakel met ander seniorgroepe en versorg mekaar.

Chris de Jager 083-378-1386

LIDIAGROEP

Hierdie groep lidmate neem verantwoordelikheid vir ons ouer lidmate wat alleen woon, siek is, of nie meer die eredienste kan bywoon nie. Indie jy so ‘n lidmaat wil “aanneem”, raak betrokke!

Chris de Jager – 083-378-1386